Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu

a obchodní podmínky

Smluvní podmínky jsou závazné pro obě smluvní strany smlouvy o vytvoření hudebního díla. 

Závazné se stávají okamžikem složení zálohy, odesláním objednávkového formuláře nebo písemným souhlasem v obchodní komunikaci, který v případě rezervace termínu, nelze vzít zpět.

 

Simona Voříšková

566 01 Vysoké Mýto

DIČ: CZ9552223956

Tel.: +420 774 172 317

Email: Simona.Voriskova@email.cz


dále jen "umělec" na straně jedné 

"objednatel" na straně druhé, dále jen "smluvní strany" uzavírají dnem, měsícem a rokem složení zálohy nebo souhlasem vyjádřeným zasláním objednávkového formuláře tuto smlouvu o vytvoření uměleckého výkonu (dále jen "smlouva").

I. 

Předmět smlouvy, účel smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je povinnost umělce vytvořit na objednávku objednatele umělecký výkon. 

2. Rozsah výkonu (repertoár) je objednatel povinen doložit nejpozději 1 měsíc před termínem plnění. Po dohodě obou smluvních stran je možné skladby doložit, případně změnit nejpozději 14 dní před termínem plnění, umělec má však právo od požadavků objednatele ustoupit. 

3. V případě nedoložení rozsahu výkonu do 1 měsíce před termínem plnění má právo umělec požadovat výběr repertoáru z jím nabídnutého repertoáru.

II.

Termín a místo plnění, podmínky výkonu

1. Umělec se touto smlouvou zavazuje, že bude přítomen a připraven k vytvoření výkonu v dohodnutém místě a čase dle vyplněného objednávkového formuláře.

2. V případě, že objednatel nedodrží termín a čas vytvoření výkonu , má umělec právo od této smlouvy odstoupit. Storno podmínky jsou definovány v článku V. - Storno podmínky.

3. Za součást výkonu se považuje i právo objednatele být přítomen při zkoušce na adrese umělce nejpozději 14 dní před termínem plnění. 

4. Umělec se zavazuje, že provede výkon osobně, živě a v nejlpší kvalitě dle svých nejlepších možností a schopností a s maximálním nasazením.

5. Objednatel se zavazuje před vytvořením výkonu seznámit umělce s podrobnostmi výkonu, průběhem a podmínkami jeho provedení. V případě nepřesných nebo mylných informací o průběhu a podrobnostech výkonu, jeho nenadálých změnách, umělec provede umělecký výkon dle svého nejlepšího uvážení a schopností.

6. Objednatel se dále zavazuje zajistit při vytváření výkonu vhodné prostředí. Vhodným prostředím je myšleno, kdy na nástroji nevznikne škoda. Škoda může vzniknout deštěm, kapkami vody, upadnutím cizího předmětu, nerovným podkladem pod nástrojem, zaviněním třetí osoby, aj. V případě nepříznivého počasí a jiných okolností je objednatel povinen zajistit prostředí vhodné pro výkon hudebního vystoupení, v opačném případě má umělec nárok od smlouvy odstoupit. Jestliže objednatel nezvládne zařídit vhodné prostředí, přes to je povinen uhradit finanční odměnu jako by vystoupení proběhlo. 

7. Objednatel je povinen efektivně nakládat s časem umělce. Objednatel je povinen se na místo dostavit včas. V případě svatebních obřadů se umělec na místě plnění zdrží do 15 minut, jestliže ani do této doby nezačne svatební obřad, umělec má právo od smlouvy odstoupit, objednatel je povinen uhradit finanční odměnu v plné sjednané výši.

8. Objednatel je povinen umožnit příjezd automobilu na místo plnění nejdále 50m od místa obřadu. Jestliže tato podmínka není možná, pak je povinen zajistit schopnou pomoc se stěhováním aparatury a nástroje, kdy tato pomoc odpovídá za škody vzniklé na nástroji a aparatuře při jejím stěhování. Jestliže vzdálenost delší než 50m zamlčí, umělec má právo odstoupit od smlouvy s povinností objednatele uhradit finanční odměnu jako by vystoupení proběhlo.

9. Objednatel je povinen zajistit možnost parkování nejdále do 200m od místa obřadu - zajistit možnost zaparkovat a případně zajistit i právo zaparkovat nebo uhradit finanční poplatek. V případě delší vzdálenosti nebo jiných bariér, je nutné tuto skutečnost oznámit a postupuje se viz bod č. 8.

III.

Rezervace termínu

1. Rezervace termínu vzniká dle požadavků umělce definovaných v obchodní komunikaci, a to: 

  a) složením zálohy, 

  b) odesláním objednávkového formuláře nebo

  c) souhlasem v obchodní komunikaci ze strany objednatele.

2. Objednatel si v případě nesplnění požadovaných požadavků umělcem nemá právo termín nárokovat.

IV.

Cena

1. Cena za vytvoření výkonu dle této smlouvy (dále jen "cena") je stanovena dohodou umělce a objednatele v obchodní komunikaci a stává se závaznou.

2. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady umělce spojené s vytvořením výkonu.

V.

Storno podmínky

1. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele dříve než 90 dní před termínem plnění je objednatel povinen uhradit 50% z celkové sjednané ceny. Jestliže záloha nedosahuje 50%, pak je objednatel povinen tento rozdíl dorovnat do 1 měsíce od oznámení této skutečnosti a nejpozději k termínu a času sjednaného plnění.

2. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele dříve než 45 dní před termínem plnění (tedy 45-90 dní) před termínem plnění je objednatel povinen uhradit 75% z celkové sjednané ceny. Jestliže záloha nedosahuje 75%, pak je objednatel povinen tento rozdíl dorovnat do 1 měsíce od oznámení této skutečnosti a nejpozději k termínu a času plnění.

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele později než 45 dní před termínem plnění (tedy 1-45 dní) před termínem plnění je objednatel povinen uhradit 90% z celkové sjednané ceny. Jestliže záloha nedosahuje 90%, pak je objednatel povinen tento rozdíl dorovnat do 1 měsíce od oznámení této skutečnosti a nejpozději k termínu a času plnění.

4. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele v den termínu plnění je objednatel povinen uhradit 100% z celkové sjednané ceny. Jestliže záloha nedosahuje 100%, pak je objednatel povinen tento rozdíl dorovnat neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů.

VI.

Platba

1. Fyzické osoby uhradí sjednanou cenu nebo její doplatek (celková cena s odečtením složené zálohy):

  a) nejpozději 1 den před termínem plnění na bankovní účet umělce nebo

  b) v den termínu plnění, a to hotově.*

2. Právnické osoby uhradí sjednanou cenu dle pokynů vystavené faktury. Splatnost 14 dní.

3. Jestliže se smluvní strany dohodly v obchodní komunikaci jinak, pak je objednatel povinen postupovat dle těchto pokynů.

4. Prodlení platby je účtováno pokutou 100,-/den a bude postihováno do konečné úhrady sjednané finanční odměny a pokuty. Nerozlišuje se platba hotově, bankovním převodem a pokuta se začíná počítat:

a) pro fyzické osoby dnem následujícím po termínu plnění,

b) pro právnické osoby dnem následujícím po dni splatnosti.

*V případě hotovostní platby je objednatel povinen si zařídit její realizaci a provést ji buď osobně a nebo někoho pověřit. Platbu musí provést před samotným provedením uměleckého výkonu a nebo ihned po jeho provedení. Po provedení uměleckého výkonu setrvá umělec maximálně 5-10 minut, zatímco se balí, následně odjíždí. Není vhodné, aby umělec narušoval gratulace, focení, následný program, proto prosím, abyste na tuto skutečnost mysleli, někoho pověřili a nebo platbu řešili předem platbou na účet. Po odjezdu a nedoručení platby, je následně účtováno prodlení 100,-/den.